Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai

Veikla

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai - stacionari socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspęstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Vaikų globos namai – tai įstaiga, kur ugdomi vaikai iš nedarnių šeimų, nepatyrę tėvų ir artimųjų meilės, socialiai ir pedagogiškai apleisti. Mūsų globotiniai – dažniausiai atvykę iš asocialių,  probleminių šeimų, savo jauname amžiuje sukaupę daug blogos patirties, matę smurtaujant jiems artimus žmones, patys patyrę smurtą, nepagarbą, netvarką  ir pan. Todėl beveik visi vaikai turi vienokių ar kitokių sveikatos, psichologinių ar bendravimo problemų. Dažnas iš jų yra patyręs kokios nors rūšies prievartą – fizinę ar psichologinę. Traumuoti vaikai atsineša savo problemas. Todėl aplinkos pakeitimas jau pats savaime yra teigiamas veiksnys. Vaikas ištrūksta iš grėsmingos socialinės aplinkos ir patenka į saugesnę, kur bent jau fiziniai poreikiai yra patenkinami. Kad būtų patenkinti aukštesnieji poreikiai – meilės, bendrumo, savivertės ir pagarbos – į tai nukreiptos vaikų globos namų pedagogų ir visos bendruomenės pastangos. Naujai atvykusių globotinių į globos namus adaptacija – labai svarbus veiksnys  vaiko gyvenime. Nuo to, kaip jis čia bus priimtas, kaip su juo bus elgiamasi ir ko norima iš jo, priklausys  tolimesnė jo gyvenimo kokybė bei saviraiška. Siekiant sušvelninti emocinį stresą, teikiama individuali pagalba, vėliau stengiamasi, kad vaikas pamažu įsilietų į globos namų gyvenimą, kuo mažiau pajutęs negatyvių reiškinių.

Kiekvienam atvykusiam vaikui sudaromas individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas, kuris nuolat papildomas. Jį sudaro  su vaiku dirbantys specialistai – soc.darbuotojai, medicinos slaugytoja, socialinis pedagogas. Jame numatomi būdai, priemonės, terminai, kaip geriausiai tenkinti vaiko poreikius. Didelis dėmesys skiriamas vaikų užimtumui: globotiniai  dalyvauja užklasinėjė veikloje mokykloje, rajono įvairiuose renginiuose, sportinėse varžybose, patys rengia įvairias šventes, koncertus, parodas, konkursus. Organizuojama valstybinių švenčių minėjimai, vaikų švenčių minėjimai, šventės, kurios ugdo šeimos vertybių sampratą, socialinių įgūdžius, turime tradicines šventes. Taip pat globotiniai dirba globos namų žemės sklype, kuriame savo poreikiams augina daržoves. Šalia globos namų pastato yra sodas, kur vaikai prižiūri vaiskrūmius ir vaismedžius. Dažnai mūsų globotiniams organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos. Kasmet dalyvaujame TV3 „Išsipildymo akcijoje“, baikerių  organizuojamuose renginiuose. Dauguma globotinių atostogas praleidžia globėjų šeimose, vyksta į vasaros poilsio stovyklas.

Globos namų vaikus dažnai aplanko svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Įstaiga bendradarbiauja su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos skyrių specialistais, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriumi, Nepilnamečių reikalų inspekcijos specialistais, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, seniūnijomis, ugdymo, sveikatos įstaigomis,mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, paramos fondais, privačiais asmenimis, kitų rajonų vaikų globos namais.

Organizuojama įvairi darbinė veikla. Vaikai mokomi savitvarkos (kambarių priežiūra, drabužių skalbimas, lyginimas, rūšiavimas, siuvimas), buities estetinės kūrybos (nėrimas, siuvinėjimas, darbeliai iš medžio, popieriaus ir kt.), maisto gaminimo, stalo dengimo, indų plovimo, švaros ir tvarkos palaikymo namuose ir aplink juos, ugdomi profesijos pasirinkimo, ateities planavimo, formuojami asmeniniai, socialiniai, sveikatos, šeimos įgūdžiai tiek kasdieninėje veikloje, tiek neformalaus ugdymo bei projektinėje veikloje.

Puikiai žinome, kad vaikui augti šeimoje yra geriausia, todėl nuolat ieškome globėjų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Džiaugiamės, kad kasmet vis daugiau mūsų globos namų vaikų, kurie atostogų metu gyvena šeimose pas globėjus. Todėl mokslo metų pabaigoje organizuojame globėjų ir globotinių susitikimą, kur vaikai parodo savo gyvenimo sąlygas, mokslo rezultatus, meninę  programą. Į renginį atvykę  globėjai pasiimti vaikų atostogoms atsiveža  savo draugų bei pažįstamų, kurie susidraugauja su kažkuriuo jam patinkančiu vaiku ir po kažkiek laiko paskambina norėdamas pasikviesti tą vaiką pasisvečiuoti jo šeimoje.

Globos namuose gyvena  įvairių charakterių bei iš  skirtingos  socialinės aplinkos vaikai. Todėl jiems gyvenant, mokantis ir leidžiant kartu laisvalaikį, atsiranda įvairių psichosocialinių problemų. Viena iš jų – problemiški vaikai, atvykstantys iš socialiai nepalankių sąlygų. Jiems labai sunku adaptuotis prie naujovių – taisyklių laikymasis, prausimasis, pamokų ruoša. Labai dažna problema - mokymosi motyvacijos trūkumas, kuri sprendžiama pedagoginėmis poveikio priemonėmis, skatinant vaikus sudominti mokslu, siekiama išsiaiškinti mokymosi sunkumus, jų priežastis, šalinti jas, dirbant su vaiku individualiai ar grupėje, ieškant vaikui priimtinų mokymosi būdų, jam patinkančios veiklos. 

Globojamų vaikų socialiniai įgūdžiai formuojami ir darbinė veikla skatinama gyvenimo aplinkos ir kokybės puoselėjimu.  Čia globotiniams sudarytos tinkamos ugdymo, buities ir higienos sąlygos, garantuota   sveikatos priežiūra. Stengiamasi plėtoti individualius vaiko gebėjimus, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius. Su globotiniais dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie  rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

Nepaisydami iškylančių problemų, mes labai stengiamės tikslingai ir atsakingai plėtoti savo veiklą, siekdami geresnių rezultatų, kad kiekvienas vaikas gautų tinkamą priežiūrą, dėmesį ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.