Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padalinys

Istorija

 • 1995 m. gegužės mėn. Ignalinos rajone Naujojo Daugėliškio kaime buvo įkurti Šv. Kazimiero parapiniai globos namai. Jų įkūrėjas ir vadovas kunigas Kęstutis Ralys. Globos namuose dirbo 7 darbuotojai.

 • Jau 1995 metais buvo apgyvendinta 15 senelių ir 7 vaikai. Globos namus nuolat lankė svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

 • 1996 metais gyveno 19 senelių ir 8 vaikai, 1997 metais - 13 senelių ir 12 vaikų. Globos namų gyventojus aplankė ponia G. Landsbergienė.

 • Nuo 1998 metų rugpjūčio mėnesio Šv. Kazimiero parapiniams globos namams ėmė vadovauti kun. Aldas Čeponis. Įsteigtas pedagogo etatas. 1998 metais globos namuose gyveno 12 senelių ir 17 vaikų. Rugpjūčio mėnesį vaikai buvo išvykę į Vokietiją. Lankėsi Heide parke.1999 metais gyveno 10 senelių ir 16 vaikų. 

 • 1999 metais sausio 15 dieną globos namus aplankė kun. K. Ralys. Jis atvežė Jo šventenybės Jono Povilo II suteiktą Apaštališką palaiminimą Šv. Kazimiero globos namams. Vienas globotinis paimamas globai į šeimą.

 • 2000 m. balandžio 25 d. Šv. Kazimiero parapiniai globos namai reorganizuoti į Naujojo Daugėliškio  vaikų globos namus, kurių steigėja - rajono savivaldybė. Nuo 2000 metų gegužės mėnesio vaikų globos namų direktore paskirta Ona Soboleva. Globos namuose gyveno 8 seneliai ir 15 vaikų.

 • 2000 metais gegužės mėnesį nuo Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų įkūrimo dienos sukako 5 metai. Globos namų darbuotojai ir vaikai buvo pakviesti  pas buvusį globos namų įkūrėją kun. K. Ralį į Vilnių Pilaitės parapiją. Ten buvo laikomos Šv. mišios už vaikų globos namus.

 • Nuo 2001 metų gegužės mėnesio vaikų globos namams ėmė vadovauti Marytė Čeponienė. Globos namuose gyveno 7 seneliai ir 17 vaikų. 3 globotiniai paimami  globai į šeimą.

 • Nuo 2001 metų rugsėjo mėnesio vaikų globos namų direktorės pareigas laikinai  ėjo Ona Rimšelytė.

 • Nuo 2002 metų kovo mėnesio vaikų globos namų direktore paskirta Ona Rimšelytė ir šias pareigas eina iki šiol. Įsteigti 2 socialinio darbuotojo etatai. Globos namuose gyveno 6 senelės ir 25 vaikai. Vienas vaikas paimamas globai į šeimą.  Daug dėmesio pradėta skirti  teritorijos tvarkymui, jos puošimui. Tvarkomas sodas, auginamos daržovės. Pradėta tvarkyti vaikų žaidimų aikštelė.

 • 2003 metų sausio 1 dieną vaikų globos namuose gyveno 5 senelės ir 26 vaikai. 4 vaikai paimami  globai į šeimą, apgyvendinamas 1 vaikas. Nuo 2003 metų globos namai pradeda dalyvauti  TV3 „IŠSIPILDYMO AKCIJOJE“.

 • 2004 metų sausio 1 dieną vaikų globos namuose gyveno 4 senelės ir 23 vaikai. Vienas vaikas paimamas globai į šeimą, 1 apgyvendinamas. Buvo atliktas įstaigos pastato išorinis apšiltinimas. Gaunamos labdaros siuntos iš Čikagos.

 • 2005 metų sausio 1 dienai vaikų globos namuose gyveno 4 senelės ir 23 vaikai. 5 vaikai paimami  globai į šeimą, 1 globotinis išėjo gyventi savarankiškai. Apgyvendinti 4 vaikai.  Įstaiga šventė 10 metų jubiliejų. Daug dėmesio skirta gėlynų priežiūrai. Nuolat ieškoma rėmėjų vaikams. Vaikai dalyvauja įvairiuose rajoniniuose renginiuose. Vokiečių jungtinė organizacija „Raudonasis  gaidys“, vadovaujama Franko Gehringo, pagal projektą „Šiluma Lietuvos vaikams“,   globos namuose įrengė koklinę krosnį. Rėmėjų  iš Vokietijos dėka  pakeisti visi langai. Patalpos tapo daug šiltesnės.

 • 2006 metų sausio 1 dienai vaikų globos namuose gyveno 3 senelės ir 21 vaikas. Vienas vaikas paimamas globai į šeimą, 3 išvyksta gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 8 vaikai. Franko Gehringo šeima iš Vokietijos dovanojo lėšų vaikų žaidimų aikštelei įrengti.

 • 2007 metų sausio 1 dienai vaikų globos namuose gyveno 3 senelės ir 25 vaikai. 5 vaikai paimami  globai į šeimą, 3 vaikai išvyksta gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 6 vaikai. Vokiečių jungtinės organizacijos „Raudonasis  gaidys“ pagal projektą „Šiluma Lietuvos vaikams“, vadovaujama Franko Gehringo, vaikų globos namuose įrengė WC/dušo patalpas, izoliavo stogą bei sumontavo saulės baterijas.

 • 2008 metų sausio 1 dienai vaikų globos namuose gyveno 1 senelė ir 23 vaikai. 2 vaikai paimami  globai į šeimą, vienas grąžinamas į šeimą, 2 išvyko gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 7 vaikai. Iš įstaigos steigėjo skirtų lėšų atliktas globos namų virtuvės remontas.

 • 2009 metų sausio 1 dienai vaikų globos namuose gyveno 25 vaikai. 3 vaikai grąžinami   į šeimą, 2 išeina gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 3 vaikai.

 • 2010 metų  sausio 1 dienai globos namuose gyveno 23 vaikai. 2 vaikai įvaikinami užsienyje, 4 gražinami į šeimą, 2 paimami globai, 4 išvyksta gyventi savarankiškai. Apgyvendinami 9 vaikai.

 • 2011 metų sausio 1 dienai globos namuose gyveno 19 vaikų. 4 vaikai gražinami į šeimą, 1 išeina gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 11 vaikų.

 • 2012 metų sausio 1 dienai globos namuose gyveno 25 vaikai. 1 vaikas paimamas globai, 1 išeina gyventi savarankiškai. Apgyvendinama 4 vaikai. Pradėtas vykdyti projektas „ Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“.

 • 2013 metų sausio 1 dienai globos namuose gyveno 27 vaikai.1 vaikas paimamas globai, 3 išeina gyventi savarankiškai. Pagal vykdomą projektą „ Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose“ pradėtas rekonstruoti Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos bendrabučio pastatas.

 • 2014 metų sausio 1 dienai globos namuose gyveno 23 vaikai. Apgyvendinama 1 vaikas. Lapkričio mėnesio pradžioje globos namų vaikai perkeliami gyventi į atnaujintas patalpas. 24 vaikai suskirstyti į 3 šeimynas po 8 vienoje. Kiekvienoje šeimynoje dirba po 2 socialinius darbuotojus ir po 3 socialinio darbuotojo padėjėjus.

 • 2015 metų sausio 1 dienai globos namuose gyveno 24 vaikai. Vasario 13 dieną vaikų globos namų bendruomenė renovuotose patalpose švenčia įkurtuves.

 • 2018 m. gegužės 1 dieną Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai reorganizuoti į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padalinį. Čia gyvena 22 vaikai.